Súťaž o kabelku - ručne maľovaný batoh Blubery

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:

Lanvel s.r.o.

Vinohrady 655/36 930 25 Vrakúň

IČO 50256734
DIČ 2120244335
IČ DPH SK2120244335
podľa §4

Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.37418/T

 

II. Čas konania súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie

od 17.9.2021 do 17.10.2021

Vylosovanie výhercov súťaže sa uskutoční nasledujúci deň po ukončení súťaže – 18.10.2021 , meno- iniciály budú uvedené pod príspevkom

 

III. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže „Súťaž o kabelku Blubery ”

môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku a v Českej republike (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“)

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do losovania. Vylosovaní bude 1 výherca.

 

IV. Pravidlá súťaže

Podmienky účasti v súťaži

1. Zúčastniť sa súťaže môžu len účastníci uvedení v bode III.

2. Účasťou v súťaži účastník v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

3. Do súťaže o ceny bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži

 

VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

1. Vylosovanie súťaže bude nasledujúci deň po ukončení súťaže

a výherca súťaže bude v súlade s podmienkami súťaže

 

V. Súhlas so zverejnením údajov Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (iniciály)na účely zverejnenia informácie o výhre na facebook stránke https://www.facebook.com/Bluberysk

 

Vo Vrakúni dňa 17.9.2021